Ostatnie wiadomości

Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Nowa inwestycja Aqua park
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Beata dnia 27 Marzec 2017, 12:53:04 »
Witam

Rozpoczęliśmy nowa inwestycje- największy aqua park w zachodniej Ukrainie
Poszukuje partnerów do realizacji projektu.
Kontakt beata.matysek@continium.biz +38067 361 3777
22
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Nowa inwestycja Aqua park
« Ostatnia wiadomość wysłana przez TT Soft dnia 27 Marzec 2017, 10:39:50 »
Dzień dobry,

zapraszamy do współpracy. mamy doświadczenie z realizacjami na Ukrainie.

Z poważaniem,

Grzegorz Tarnowski
grzegorz.tarnowski@ttsoft.pl
tel +48 692 294 923
23
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Nowa inwestycja Aqua park
« Ostatnia wiadomość wysłana przez LSI Software dnia 28 Luty 2017, 14:49:05 »
Jesteśmy dostawcą systemu ESOK (ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTÓW). Jest on zintegrowanym systemem zapewniającym kompleksową obsługę Klientów. Integrując innowacyjne oprogramowanie informatyczne oraz urządzenia infrastruktury technicznej, zapewnia managerom pełną kontrolę kluczowych obszarów działalności obiektu.
Modułowa budowa systemu oraz elastyczna konfiguracja zapewnia dostosowanie POSitive ESOK do potrzeb różnej wielkości i typów obiektów.
Jesteśmy dostawcami systemu do takich obiektów jak Termy Uniejów, Chochołowskie Termy, Wrocławski Park Wodny czy też do innowacyjnego Parku Wodnego Tychy.
24
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Nowa inwestycja Aqua park
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Aqua park - nowy projekt dnia 11 Luty 2017, 15:30:48 »
Witam

Rozpoczęliśmy nowa inwestycje- największy aqua park w zachodniej Ukrainie
Poszukuje partnerów do realizacji projektu.
Kontakt beata.matysek@coninium.biz +38067 361 3777
25
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Ratownicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Piotr dnia 07 Lipiec 2016, 12:30:15 »
Każdy interpretuje jak chce a ja proponuję pozostawić organizację służby ratowniczej na swoich obiektach jak dotychczas i nie przejmować się rozporządzeniem. Warto zrobić audyt bezpieczeństwa to obiekt będzie miał odpowiednią dokumentację i zarządzający będą mogli spać spokojnie. Pozdrawiam.
26
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Ratownicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Basenprof dnia 22 Czerwiec 2016, 09:43:31 »
Poniżej przedstawiamy opinię p. Jarosława Rypniewskiego, która dostępna jest także jako komentarz pod artykułem: http://www.basenprof.pl/artykuly/1025/bezpieczenstwo_na_plywalni_jak_interpretowac_ustawe.html?

J. Rypniewski:
"Podmiot zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym, działając na podstawie art.1 ust.1 pkt 5 ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na wyznaczonym obszarze wodnym, nie musi podpisywać jakiejkolwiek umowy z podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, ani starać się o uzyskanie decyzji administracyjnej MSW w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na zarządzanych wyznaczonych obszarach wodnych, zarządzający może posiadać: podpisane z ratownikami wodnymi stosowne indywidualne umowy pracę lub indywidualne umowy-zlecenia lub w oparciu o art. 21 ust. 3 ustawy może zlecić w drodze umowy organizowanie, kierowanie oraz koordynowanie działań ratowniczych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego Zgodnie z art. 4.1.5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Z 2011 r. nr 208 poz. 1240 z późn. zm.) zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na m. in. zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy m. in. zgodnie z art. 5.2.2 zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych. Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w piśmie DAiN-III-5503-30/2012 z dnia 20.02.2012 w odpowiedzi na pytanie ”Czy zapis art.21 ust.1 nie zawierając w sobie zapisów o wykonywaniu ratownictwa wodnego, dopuszcza aby zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym zatrudniał (wynajmował, zlecał, powierzał wykonanie) ratowników wodnych – osoby fizyczne – samemu nie posiadając zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego, czyli nie będąc podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego?” wyraził następującą opinię: (...) Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym, realizując obowiązek zawarty w art. 5 ust. 2 pkt 2, w ramach uprawnienia do organizowania działań ratowniczych na tym obszarze, może bądź to zatrudnić (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) osobę będącą ratownikiem wodnym lub też działając w oparciu o art. 21 ust. 3 ustawy może zlecić w drodze umowy organizowanie, kierowanie oraz koordynowanie działań ratowniczych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego. (...) Normy zawartej w przepisie art. 21 ust. 3 nie należy interpretować jako obowiązku zlecania przez zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym organizowania, kierowania oraz koordynowania działań ratowniczych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego, lecz jako uprawnienie (świadczy o tym użyty w przepisie zwrot „może zlecić”), z którego skorzystanie uzależnione jest od decyzji zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym.” Podobną opinię można znaleźć w odpowiedzi z dnia 9 listopada 2012 r. udzielonej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 9924 pani Krystyny Łybackiej, posłanki na Sejm RP w sprawie podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności w ramach ratownictwa wodnego (pismo z dnia 10 października 2012 r. znak: SPS-023-9924/12) – (...) z normy zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy wynika uprawnienie, nie zaś obowiązek, do zlecania przez zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym organizowania, kierowania i koordynowania działań ratowniczych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego. Stosownie do art. 21 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy na zarządzającym spoczywa obowiązek organizacji działań ratowniczych oraz zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych. W związku z tym w ramach uprawnienia do organizowania działań ratowniczych zarządzający obszarem wodnym może zatrudnić (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) osobę będącą ratownikiem wodnym. Podobnie Biuro Analiz Sejmowych w swojej opinii prawnej z dnia 1 marca 2012 r. (pismo BAS-WAL-291/12) podkreśla, że (...) „w pojęciu »wykonywanie ratownictwa wodnego« nie mieści się zatrudnianie ratowników wodnych ani pełnienie dyżurów przez ratowników wodnych” i że „zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym może zatrudnić »bezpośrednio« ratownika wodnego”. Według opinii BAS „ustawa odnosi termin »ratownictwo wodne« raczej do prowadzenia akcji ratunkowych, a nie do zapewnienia odpowiedniej struktury organizacyjnej – zatrudniania ratowników” (...) „Trudno mówić o potrzebie kierowania i koordynowania działań ratowniczych np. na 25-metrowej pływalni. W takim przypadku nie byłoby celowe zawieranie umowy z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.” Należy przy tym zwrócić uwagę, że zarządzający pływalnią czy kąpieliskiem realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej: wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, a nie w sferze ratownictwa wodnego. Odnoszą się więc do niego także przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), w tym także Art. 19. „Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.” Dotyczy to także wykonywania czynności ratownika wodnego. W opinii Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dnia 05.06.2013 (DDR-VI-024-3/13) wynika, że (...) „zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym realizację ciążącego na nim obowiązku zorganizowania i finansowania działań ratowniczych, w szczególności zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych, może wykonywać bez pośrednictwa innych podmiotów, np. zatrudniając ratowników wodnych.” Podobne, co do zasady, stanowisko zajęła w swoim wyroku z dnia 11 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (Sygn. akt: KIO 2041/11), stwierdzając, że „obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na pływalni spoczywa na tym podmiocie, który prowadzi działalność w zakresie udostępnienia pływalni. (...) Przepisy nie narzucają podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie udostępnienie pływalni sposobu w jaki zapewni dyżury wodnej służby ratowniczej. (...) W ocenie Izby zapewnienie dyżurów mogłoby nastąpić również poprzez zatrudnienie przez samego zamawiającego odpowiedniej liczby uprawnionych ratowników na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. (...) W ocenie Izby zastosowanie znajduje przepis art. 19 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, stosownie do którego jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.” Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240) do obowiązków (a więc i uprawnień) ratowników wodnych należą także niektóre czynności wykonywane w ramach ratownictwa wodnego (realizowanego przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego) określone w art. 13 Ustawy, a wystarczające do wywiązania się zarządzającym wyznaczonym obszarem wodnym z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na pływalni. Pozdrawiam".
27
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Ratownicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Ela dnia 21 Czerwiec 2016, 12:28:07 »
Czyli wszystko zależy od interpretacji, jak to u nas zwykle bywa.
28
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Ratownicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Jerzy dnia 20 Czerwiec 2016, 18:14:42 »
Witam Wszystkich. Nie jest to prawda każda instytucja prowadząca baseny ma prawo zatrudniać ratowników na ogólnych zasadach. Ratownicy jednak muszą spełniać trzy warunki. Jakie to mówi ustawa. Mam u siebie zatrudnionych ratowników jako pracowników i mam też na basenie zatrudnioną firmę na basenach sezonowych . Bo tak jest wygodniej i taniej.
29
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Ratownicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Bartek dnia 30 Maj 2016, 07:12:21 »
Mam wątpliwości co do nakazu zdobycia zezwolenia ministerstwa, bo tak jak zauważył wotek która pływalnia pełni dyżur 24 godziny na dobę. Nawet hotele mogą to bez problemu obejść w przypadku gdy mają basen czynny całą dobę - wystarczy zrobić godzinną przerwę w funkcjonowaniu. Myślę, że WOPR trochę nadinterpretuje przepisy (w końcu to dla nich duża korzyść, jeśli im powierza się nadzór nad bezpieczeństwem kąpiących się).
30
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Ratownicy
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Basenprof dnia 24 Maj 2016, 09:30:14 »
Zapraszamy do zapoznania się z interpretacją ustawy o ratownictwie wodnym prezesa zachodniopomorskiego WOPR: http://www.basenprof.pl/artykuly/1025/bezpieczenstwo_na_plywalni_jak_interpretowac_ustawe.html
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10