Pokaż wiadomości - Basenprof

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Basenprof

Strony: [1] 2
1
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Szkolenie
« dnia: 12 Październik 2017, 11:45:58 »
Pani Aneto,
w kwestii szkolenia dla ekip sprzątających, jeśli używają Państwo środków konkretnej firmy, to przeważnie ta firma robi przeszkolenie pracowników. Jeśli miałaby Pani na myśli pełne kompleksowe szkolenie wraz z planem higieny to zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją a skierujemy Panią do odpowiedniego eksperta. Pozdrawiamy serdecznie

2
Wszystko jest możliwe, kwestia tylko odpowiedniego budżetu :-). A na poważnie, zgodnie z naszą wiedzą raczej nie ma przeciwwskazań nawet na już funkcjonującym obiekcie. Ważna jest jednak informacja z czego wykonana jest niecka, czy jest to ceramika, stal, in.? Znając więcej szczegółów możemy pokierować Państwa do odpowiednich specjalistów - zapraszamy do kontaktu z redakcją. Pozdrawiamy serdecznie.

3
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Wodny Plac Zabaw
« dnia: 13 Czerwiec 2017, 10:18:10 »
Panie Kamilu, proszę sprawdzić: www.wodneatrakcje.pl; http://atis-jasienica.pl/; www.firmamazur.pl.
Pozdrawiamy serdecznie

4
Panowie, zapraszamy do skomunikowania się poprzez portalowy formularz kontaktowy. Pozdrawiamy :-)

5
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Ratownicy
« dnia: 22 Czerwiec 2016, 09:43:31 »
Poniżej przedstawiamy opinię p. Jarosława Rypniewskiego, która dostępna jest także jako komentarz pod artykułem: http://www.basenprof.pl/artykuly/1025/bezpieczenstwo_na_plywalni_jak_interpretowac_ustawe.html?

J. Rypniewski:
"Podmiot zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym, działając na podstawie art.1 ust.1 pkt 5 ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na wyznaczonym obszarze wodnym, nie musi podpisywać jakiejkolwiek umowy z podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, ani starać się o uzyskanie decyzji administracyjnej MSW w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na zarządzanych wyznaczonych obszarach wodnych, zarządzający może posiadać: podpisane z ratownikami wodnymi stosowne indywidualne umowy pracę lub indywidualne umowy-zlecenia lub w oparciu o art. 21 ust. 3 ustawy może zlecić w drodze umowy organizowanie, kierowanie oraz koordynowanie działań ratowniczych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego Zgodnie z art. 4.1.5) Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Z 2011 r. nr 208 poz. 1240 z późn. zm.) zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na m. in. zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy m. in. zgodnie z art. 5.2.2 zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych. Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w piśmie DAiN-III-5503-30/2012 z dnia 20.02.2012 w odpowiedzi na pytanie ”Czy zapis art.21 ust.1 nie zawierając w sobie zapisów o wykonywaniu ratownictwa wodnego, dopuszcza aby zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym zatrudniał (wynajmował, zlecał, powierzał wykonanie) ratowników wodnych – osoby fizyczne – samemu nie posiadając zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego, czyli nie będąc podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego?” wyraził następującą opinię: (...) Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym, realizując obowiązek zawarty w art. 5 ust. 2 pkt 2, w ramach uprawnienia do organizowania działań ratowniczych na tym obszarze, może bądź to zatrudnić (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) osobę będącą ratownikiem wodnym lub też działając w oparciu o art. 21 ust. 3 ustawy może zlecić w drodze umowy organizowanie, kierowanie oraz koordynowanie działań ratowniczych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego. (...) Normy zawartej w przepisie art. 21 ust. 3 nie należy interpretować jako obowiązku zlecania przez zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym organizowania, kierowania oraz koordynowania działań ratowniczych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego, lecz jako uprawnienie (świadczy o tym użyty w przepisie zwrot „może zlecić”), z którego skorzystanie uzależnione jest od decyzji zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym.” Podobną opinię można znaleźć w odpowiedzi z dnia 9 listopada 2012 r. udzielonej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 9924 pani Krystyny Łybackiej, posłanki na Sejm RP w sprawie podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności w ramach ratownictwa wodnego (pismo z dnia 10 października 2012 r. znak: SPS-023-9924/12) – (...) z normy zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy wynika uprawnienie, nie zaś obowiązek, do zlecania przez zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym organizowania, kierowania i koordynowania działań ratowniczych podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego. Stosownie do art. 21 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy na zarządzającym spoczywa obowiązek organizacji działań ratowniczych oraz zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych. W związku z tym w ramach uprawnienia do organizowania działań ratowniczych zarządzający obszarem wodnym może zatrudnić (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) osobę będącą ratownikiem wodnym. Podobnie Biuro Analiz Sejmowych w swojej opinii prawnej z dnia 1 marca 2012 r. (pismo BAS-WAL-291/12) podkreśla, że (...) „w pojęciu »wykonywanie ratownictwa wodnego« nie mieści się zatrudnianie ratowników wodnych ani pełnienie dyżurów przez ratowników wodnych” i że „zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym może zatrudnić »bezpośrednio« ratownika wodnego”. Według opinii BAS „ustawa odnosi termin »ratownictwo wodne« raczej do prowadzenia akcji ratunkowych, a nie do zapewnienia odpowiedniej struktury organizacyjnej – zatrudniania ratowników” (...) „Trudno mówić o potrzebie kierowania i koordynowania działań ratowniczych np. na 25-metrowej pływalni. W takim przypadku nie byłoby celowe zawieranie umowy z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.” Należy przy tym zwrócić uwagę, że zarządzający pływalnią czy kąpieliskiem realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej: wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, a nie w sferze ratownictwa wodnego. Odnoszą się więc do niego także przepisy Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.), w tym także Art. 19. „Jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.” Dotyczy to także wykonywania czynności ratownika wodnego. W opinii Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki z dnia 05.06.2013 (DDR-VI-024-3/13) wynika, że (...) „zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym realizację ciążącego na nim obowiązku zorganizowania i finansowania działań ratowniczych, w szczególności zapewnienia stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych, może wykonywać bez pośrednictwa innych podmiotów, np. zatrudniając ratowników wodnych.” Podobne, co do zasady, stanowisko zajęła w swoim wyroku z dnia 11 października 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza (Sygn. akt: KIO 2041/11), stwierdzając, że „obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na pływalni spoczywa na tym podmiocie, który prowadzi działalność w zakresie udostępnienia pływalni. (...) Przepisy nie narzucają podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie udostępnienie pływalni sposobu w jaki zapewni dyżury wodnej służby ratowniczej. (...) W ocenie Izby zapewnienie dyżurów mogłoby nastąpić również poprzez zatrudnienie przez samego zamawiającego odpowiedniej liczby uprawnionych ratowników na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. (...) W ocenie Izby zastosowanie znajduje przepis art. 19 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, stosownie do którego jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.” Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240) do obowiązków (a więc i uprawnień) ratowników wodnych należą także niektóre czynności wykonywane w ramach ratownictwa wodnego (realizowanego przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego) określone w art. 13 Ustawy, a wystarczające do wywiązania się zarządzającym wyznaczonym obszarem wodnym z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się lub uprawiającym sport lub rekreację na pływalni. Pozdrawiam".

6
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Ratownicy
« dnia: 24 Maj 2016, 09:30:14 »
Zapraszamy do zapoznania się z interpretacją ustawy o ratownictwie wodnym prezesa zachodniopomorskiego WOPR: http://www.basenprof.pl/artykuly/1025/bezpieczenstwo_na_plywalni_jak_interpretowac_ustawe.html

7
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Witamy na forum
« dnia: 10 Maj 2016, 13:01:50 »
Witamy, proszę szukać informacji na portalu, np. tutaj: http://www.basenprof.pl/pogodzinach/1012/jak_poprawnie_korzystac_z_sauny.html. Polecamy też stronę Polskiego Towarzystwa Saunowego. Pozdrawiamy

8
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Ratownicy
« dnia: 05 Maj 2016, 15:43:59 »
Widzimy, że problem interpretacji przepisu o ratownictwie wodnym nurtuje Państwa, dlatego postaramy się przygotować materiał dotyczący tego tematu. A na dzisiaj proponujemy artykuł o outsourcingu ratowniczym, który ukazał się kiedyś na portalu: http://www.basenprof.pl/artykuly/54/ratownicy_na_basenie_-_etat_czy_firma_zewnetrzna.html. Pozdrawiamy

9
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Dofinansowania na 2016 rok
« dnia: 01 Grudzień 2015, 13:25:13 »
Przydałby się jakiś odnośnik do serwisu, gdzieś tu na forum ;)

Witamy Panie Łukaszu. Dziękujemy za sugestię, odnośnik do portalu jest na górze w prawym rogu, ale widać nie jest aż tak widoczny, jakbyśmy tego chcieli. Popracujemy nad tym  :)

10
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Dofinansowania na 2016 rok
« dnia: 26 Listopad 2015, 13:39:52 »
Witam, czy wiecie jakie będą możliwości dofinansowania w naszej branży w najbliższym roku?

Witamy, proszę śledzić nasze aktualności, wszystkie bieżące informacje znajdzie Pan właśnie w tym dziale. Pozdrawiamy.

11
FORUM - zobacz o czym rozmawiają inni / Odp: Badanie chemii basenowej
« dnia: 19 Listopad 2015, 10:40:09 »
Czy wyniki badania zostaną opublikowane?

Zapraszamy do przeczytania artykułu http://www.basenprof.pl/artykuly/675/polmetek_programu_dbajac_o_bezpieczny_basen.html. Wkrótce pojawi się podsumowanie.

12
Czy już wiadomo jakie będą możliwości dofinansowania w następnym roku?

Na pewno będziemy o tym informować - proszę śledzić newsy na portalu. Pozdrawiamy

13
Zapraszamy do przeczytania podsumowania dwuletnich działań związanych z programem remontowym: http://www.basenprof.pl/artykuly/661/podsumowanie_dwuletnich_efektow_programu_remontowego.html

14
Ktoś może podesłać link z informacjami na ten temat? Najlepiej do jakieś podstrony na stronach rządowych.

Bieżące informacje o programie można znaleźć tutaj: http://www.basenprof.pl/aktualnosci/596/195_wnioskow_w_programie_modernizacji_infrastruktury_sportowej.html - tam też znajduje się link do szczegółów na stronie ministerstwa. Ponieważ ta edycja został już zamknięta, wnioski będzie można składać dopiero w kolejnej (jeśli ministerstwo ogłosi kolejny konkurs - będziemy o tym informować). 

Strony: [1] 2